Gebiedsgerichte visie Noorderkempen 2012

14 gemeenten die worden geconfronteerd met een aantal bovenlokale mobiliteitsproblemen ondertekenden samen met het provinciebestuur, de intercommunales IOK en IGEAN en NV De Scheepvaart een engagementsverklaring. In een eerste fase werd een gerichte analyse opgemaakt van de bestaande ruimtelijke en verkeersstructuur. De resultaten hiervan werden gehanteerd om het provinciaal verkeersmodel te verfijnen. In een tweede fase werden verschillende toekomstscenario’s onderzocht. Onderlinge afweging van de scenario’s resulteerde in een voorkeursscenario dat werd uitgewerkt tot een samenhangende gebiedsgerichte visie. Deze werd vertaald in een concreet actieplan met beschrijving van de verschillende planprocessen die nodig zijn om het actieplan uit te voeren. Via regelmatige stuurgroep- en klankbordvergaderingen en bilaterale workshops kwamen we tot een algemeen gedragen plan. 

Locatie: Noorderkempen, Antwerpen
Jaar: 2009-2012
Opdrachtgever: Provincie Antwerpen
Soort dienst: Verkeersplanologische studies
Volledige fiche: Klik hier