In duurzaam cultureel perspectief

VECTRIS biedt een ruim pakket aan van diensten die bijdragen tot een duurzame organisatie van verkeer én ruimte. Hoewel het dagelijks verkeer een afgeleide is van de ruimtelijke ordening, zal een duurzame ontwikkeling slechts kunnen door de ruimtelijke organisatie af te stemmen op duurzame netwerken en een intermodale aanpak. Dit betekent verdichting van woon- en verblijfsgebieden met voetgangers- en fietsersnetwerken met een hoge ruimtelijke kwaliteit, met nabijheid van dagelijkse voorzieningen waaronder ook haltes voor het openbaar vervoer. Een performant openbaarvervoersysteem met hoogwaardige intermodale knooppunten, complementair aan een autonetwerk zorgt voor bereikbaarheid op de middellange en de lange afstand. VECTRIS pleit sterk voor een gebiedsgerichte benadering waarbij eenintegratie van beleidsdomeinen wordt betracht. 

Bouwen, wonen en bewegen hebben ons inziens dan ook een culturele dimensie, die tot uiting komt in onze (architecturale) kijk op de verweving van ruimte en mobiliteit, het ontwerpen van infrastructuren, de inrichting van stadsdelen en wijken, straten en pleinen. Waar ruimte in beweging is, en waar beweging ruimte moet krijgen, is VECTRIS actief. 

Wetenschappelijke onderbouw, creativiteit en communicatie zijn de sleutelbegrippen voor de aanpak die daarbij hoort. Dit gebeurt door bij te dragen aan de visievorming, door het aandragen van concepten, door ontwerpend onderzoek in te zetten om concepten ook te testen op hun ruimtelijke haalbaarheid, door ruimtelijke en verkeersonderzoeken uit te voeren, door verkeersstromen te voorspellen en te simuleren - zo nodig in real-time - en dit alles rekening houdend met de maatschappelijke en milieueffecten. Naast wetenschappelijke expertise op het vlak van verkeerskunde en ruimtelijke ordening, hecht VECTRIS steeds belang aan de menselijke component, zowel in de fase van het planningsproces als in het uiteindelijke dagelijkse functioneren. Communicatie en samenwerking met stakeholders is dan ook een courante praktijk. 

VECTRIS hanteert dit cultureel en duurzaam perspectief ook in de bedrijfsvoering. De huisvesting op 10 minuten van het station, in een gerenoveerd schoolgebouw, is een bewuste keuze. Ook het woon-werkverkeer van het VECTRIS-team gebeurt overwegend met duurzame vervoermiddelen.