DIENSTEN

 

Dit is het werkdomein bij uitstek waarbij de vele disciplines die VECTRIS rijk is gezamenlijk worden ingezet om netwerken van alle modi en op alle schalen af te stemmen op de ruimtelijke structuur en vice versa. VECTRIS heeft oog voor de ruimere maatschappelijke context met inbegrip van de milieuaspecten.

 

- Mobiliteitsplannen

- Parkeer-, leefbaarheids- en circulatieplannen

- Signalisatie- en bewegwijzeringsplannen

- Netwerkstudies

- Gebiedsgerichte studies

- Streefbeelden en tracéstudies

- Start- en projectnota's

- Bedrijfs- en schoolvervoerplannen

 

Het bereikbaarheidsprofiel van een locatie (de wijze waarop deze bereikbaar is) en het mobiliteitsprofiel van een activiteit (de verplaatsingen die gegenereerd worden) zijn bij voorkeur optimaal op elkaar afgestemd. Het tijdig betrekken van mobiliteitsexpertise bij ruimtelijke ontwikkelingen biedt een meerwaarde voor het plan/project. VECTRIS beschikt over de knowhow om de effecten op verkeersafwikkeling kwantitatief te analyseren en visueel weer te geven.

- Locatiekeuze

- Mobiliteitseffectenstudies (MOBER) en mobiliteitstoetsen

- Capaciteitsberekeningen van kruispunten

- Microsimulaties

- Verkeerslichtenregelingen

- Beperkte screening lucht- en geluidseffecten door mobiliteit 

 

VECTRIS kan zich helemaal vinden in de ontwerpstrekking 'landscape urbanism'. In deze benadering worden de terreincondities en de positionering ten aanzien van blauwgroene netwerken maximaal benut alsook het geheugen van de plek (perceelsstructuren, erfgoed) dat een sterke inspiratiebron wordt voor de identiteit van de nieuwe structuur.

 

- Kwaliteitsplan publieke ruimte

- Masterplannen (wijk, bedrijven, scholen, ... )

- Projectdefinitie

 

VECTRIS is sterk in ruimtelijke ontwerpen op kleine en grote schaal, van bushalte tot omleidingsweg. Hierin komen de stedenbouwkundige en de verkeerskundige expertise samen. Voor uitvoeringsdossiers of dossiers met een bouwtechnische component worden netwerkpartners ingeschakeld.

 

- Straten en pleinen

- Nieuwe publieke ruimte

- Intermodale knooppunten

- Infrastructuur

 

VECTRIS staat grote en kleine steden en gemeenten bij in de vorming en uitvoering van hun mobiliteits- en ruimtelijk beleid. Het team van VECTRIS kan de werklast van de gemeentelijke mobiliteitsambtenaren verlichten en deze inhoudelijk ondersteunen. Daarnaast adviseert VECTRIS de dienst ruimtelijke planning graag rond mobiliteitsaspecten van ruimtelijke projecten. Ook bedrijven kunnen begeleid worden. Zo kan worden nagegaan of bedrijfswagens of mobiliteitsbudgetten kunnen worden ingezet en welke maatregelen er kunnen genomen worden voor duurzamere verplaatsingen.

 

- Expertise ruimte en mobiliteit

- Ondersteuning mobiliteitsambtenaren

- Parkeerverordeningen

- Mobiliteitsmanagement en coördinator bij bedrijven

- Mobiliteitsmanagement en coördinator​ bij scholen

- Lezingen en lessen

- Jury's, panels en publicaties

VECTRIS, MOBER, ontwerpend onderzoek, studiebureau, mobiliteitstoets, mobiliteitsstudie, mobiliteitseffectenrapport, ontwerp, mobiliteitsplan, sluipverkeer, vervoersplan, verkeersonderzoek, leefbaarheidsplan, circulatieplan, verkeersveiligheid, zwarte knopen, bedrijfsvervoersplan, sitevervoersplan, stedenbouw, fiets, auto, trein, openbaar vervoer, tram, onderzoek, milieu, gebouwen, publieke ruimte, openbare ruimte, verkeer, mobiliteit, file, wachtrijen, knooppunten, kruispunten, straten, Leuven, parkeren, wegenwerken, routeplanners, speelstraten, circulatieplan, laadpunten, elektrische fiets, woonstraten, leefstraten, buggy, kinderen, bedrijfswagen, salariswagen, poolwagen, ITS, verkeersmodel, stedelijk, stad, gemeente, duurzaam, emissies, spoor, uitstoot, voetafdruk, vervuiling, smart mobility, big data, voetgangersanalyse, voetganger, fietser, wandelaar, bakfiets, mobiliteitsbeleid, luchtvaart, vrachtwagens, transport, klimaat,