top of page

MISSIE
 

VECTRIS creëert als studie-, ontwerp- en adviesbureau een attractieve, duurzame en slimme leefomgeving op een creatieve en onderbouwde wijze. Onze kijk op de verweving van ruimte en mobiliteit staat centraal. Waar ruimte in beweging is, en waar beweging ruimte moet krijgen, is VECTRIS actief.

 

De mobiliteit is een afgeleide van de ruimtelijke ordening. Om dit aan te pakken zetten we in op duurzame netwerken en een intermodale aanpak. VECTRIS pleit sterk voor een gebiedsgerichte benadering waarbij een integratie van beleidsdomeinen wordt betracht. Daarom bestaan wij uit een multidisciplinair team. Wetenschappelijke onderbouw, creativiteit en communicatie zijn de sleutelbegrippen voor de aanpak die daarbij hoort. Communicatie, samenwerking met stakeholders en participatieprocessen zijn dan ook een courante praktijk.

 

VECTRIS levert een ruim pakket aan diensten rond mobiliteit en ontwerp aan zeer diverse opdrachtgevers: aan bedrijven en dienstverleners zoals scholen en ziekenhuizen, aan architecten en projectontwikkelaars en aan overheden van alle niveaus. Onze projecten situeren zich op verschillende schaalniveaus, gaande van een specifieke site, over een gemeente tot regionale schaal.

 

Dit cultureel en duurzaam perspectief wordt ook doorgetrokken in de bedrijfsvoering: De huisvesting, op wandelafstand van het station, in een gerenoveerd schoolgebouw, is een bewuste keuze. Ook het woon-werkverkeer van het VECTRIS-team gebeurt overwegend met duurzame vervoermiddelen.

 

VECTRIS deed voor haar opstart in 2005 al twintig jaar ervaring op in innovatieve mobiliteitsstudies als de afdeling Planning en Ontwerp van vzw Langzaam Verkeer.

DIENSTEN

Dit is het werkdomein bij uitstek waarbij de vele disciplines die VECTRIS rijk is gezamenlijk worden ingezet om netwerken van alle modi en op alle schalen af te stemmen op de ruimtelijke structuur en vice versa. VECTRIS heeft oog voor de ruimere maatschappelijke context met inbegrip van de milieuaspecten.

- Mobiliteitsplannen

- Parkeer-, leefbaarheids- en circulatieplannen

- Signalisatie- en bewegwijzeringsplannen

- Netwerkstudies

- Gebiedsgerichte studies

- Streefbeelden en tracéstudies

- Start- en projectnota's

- Bedrijfs- en schoolvervoerplannen

Het bereikbaarheidsprofiel van een locatie (de wijze waarop deze bereikbaar is) en het mobiliteitsprofiel van een activiteit (de verplaatsingen die gegenereerd worden) zijn bij voorkeur optimaal op elkaar afgestemd. Het tijdig betrekken van mobiliteitsexpertise bij ruimtelijke ontwikkelingen biedt een meerwaarde voor het plan/project. VECTRIS beschikt over de knowhow om de effecten op verkeersafwikkeling kwantitatief te analyseren en visueel weer te geven.

- Locatiekeuze

- Mobiliteitseffectenstudies (MOBER) en mobiliteitstoetsen

- Capaciteitsberekeningen van kruispunten

- Microsimulaties

- Verkeerslichtenregelingen

- Beperkte screening lucht- en geluidseffecten door mobiliteit 

 

VECTRIS kan zich helemaal vinden in de ontwerpstrekking 'landscape urbanism'. In deze benadering worden de terreincondities en de positionering ten aanzien van blauwgroene netwerken maximaal benut alsook het geheugen van de plek (perceelsstructuren, erfgoed) dat een sterke inspiratiebron wordt voor de identiteit van de nieuwe structuur.

 

- Kwaliteitsplan publieke ruimte

- Masterplannen (wijk, bedrijven, scholen, ... )

- Projectdefinitie

VECTRIS is sterk in ruimtelijke ontwerpen op kleine en grote schaal, van bushalte tot omleidingsweg. Hierin komen de stedenbouwkundige en de verkeerskundige expertise samen. Voor uitvoeringsdossiers of dossiers met een bouwtechnische component worden netwerkpartners ingeschakeld.

- Straten en pleinen

- Nieuwe publieke ruimte

- Intermodale knooppunten

- Infrastructuur

 

VECTRIS staat grote en kleine steden en gemeenten bij in de vorming en uitvoering van hun mobiliteits- en ruimtelijk beleid. Het team van VECTRIS kan de werklast van de gemeentelijke mobiliteitsambtenaren verlichten en deze inhoudelijk ondersteunen. Daarnaast adviseert VECTRIS de dienst ruimtelijke planning graag rond mobiliteitsaspecten van ruimtelijke projecten. Ook bedrijven kunnen begeleid worden. Zo kan worden nagegaan of bedrijfswagens of mobiliteitsbudgetten kunnen worden ingezet en welke maatregelen er kunnen genomen worden voor duurzamere verplaatsingen.

 

- Expertise ruimte en mobiliteit

- Ondersteuning mobiliteitsambtenaren

- Parkeerverordeningen

- Mobiliteitsmanagement en coördinator bij bedrijven

- Mobiliteitsmanagement en coördinator​ bij scholen

- Lezingen en lessen

- Jury's, panels en publicaties

VECTRIS, MOBER, ontwerpend onderzoek, studiebureau, mobiliteitstoets, mobiliteitsstudie, mobiliteitseffectenrapport, ontwerp, mobiliteitsplan, sluipverkeer, vervoersplan, verkeersonderzoek, leefbaarheidsplan, circulatieplan, verkeersveiligheid, zwarte knopen, bedrijfsvervoersplan, sitevervoersplan, stedenbouw, fiets, auto, trein, openbaar vervoer, tram, onderzoek, milieu, gebouwen, publieke ruimte, openbare ruimte, verkeer, mobiliteit, file, wachtrijen, knooppunten, kruispunten, straten, Leuven, parkeren, wegenwerken, routeplanners, speelstraten, circulatieplan, laadpunten, elektrische fiets, woonstraten, leefstraten, buggy, kinderen, bedrijfswagen, salariswagen, poolwagen, ITS, verkeersmodel, stedelijk, stad, gemeente, duurzaam, emissies, spoor, uitstoot, voetafdruk, vervuiling, smart mobility, big data, voetgangersanalyse, voetganger, fietser, wandelaar, bakfiets, mobiliteitsbeleid, luchtvaart, vrachtwagens, transport, klimaat, 

bottom of page