top of page

PRINCIPES

Om duurzame mobiliteit te ondersteunen, wordt zoveel mogelijk ingezet op actieve weggebruikers en het openbaar vervoer, en wordt het (persoonlijk) gemotoriseerd vervoer afgebouwd.

Om dit te verwezenlijken, is er nood aan een gedragsverandering bij de mobiliteitsgebruikers. Dit gebeurt niet in één keer en zal initieel op weerstand stoten. Op basis van push- (ontraden van gemotoriseerd verkeer) en pull- (ondersteunen van verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) maatregelen, wordt stap voor stap (met vallen en opstaan) de omschakeling gemaakt. Als beleidsmakers is het belangrijk om de verkeersgebruikers te helpen bij hun stap naar duurzame mobiliteit en bij het volhouden hiervan, zodat men niet terugvalt op het gemotoriseerde vervoer (persuasion

Panelen-07.jpg

Voorbeelden van maatregelen (zie ook verder):

PUSH

  • Creëren van autovrij plein

  • Enkelrichtingsverkeer

PULL

  • Goed uitgeruste en toegankelijke bushaltes

  • Brede fietspaden

PERSUASION

  • Week van de mobiliteit

Er wordt zo gestreefd naar een gemeente op maat van mensen, en niet (meer) op maat van het gemotoriseerde verkeer. Dit vertaalt zich enerzijds in minder ruimte voor de auto (maar alle bestemmingen blijven bereikbaar met de auto) en meer ruimte voor andere modi. En anderzijds in het feit dat het actief verkeer van de kortste route kan genieten.

3.png
4.png

Er wordt ingezet op een duidelijk onderscheid tussen verbindingswegen (bovenlokaal), ontsluitende straten en “woonkamers”. De bedoeling is om in de woonkamers de nadruk te leggen op verblijven en niet langer op zich verplaatsen.

Wanneer er sprake is van een verbindingsweg dwars door een kern zijn er verschillende opties:

  • ofwel behoudt de verbindingsweg zijn overwegend verkeerskarakter met gescheiden voorzieningen en beveiligde oversteken en vormt hij de scheiding tussen MIX-wijken aan weerszijden (beeld links).

  • ofwel krijgt de verbindingsweg plaatselijk een gemengd verblijfskarakter en gaat hij op in een grote MIX-wijk. Daarbij wordt de snelheid 30 km/h en de inrichting daaraan aangepast, mogelijk zelfs als fietsstraat; de verkeersdruk kan verlaagd worden door bijvoorbeeld het binnenrijdend verkeer te doseren met verkeerslichten. Indien de verkeersstromen of de intensiteiten van het openbaar vervoer belangrijk blijven, zullen fietspaden en oversteekplaatsen nodig zijn voor de veiligheid (beeld midden).

  • Een derde optie is om de verbindingsweg te verleggen, wanneer er een alternatieve route beschikbaar is die langs de wijk loopt (beeld rechts).

2.PNG

Om ervoor te zorgen dat in de woonkamers geen doorgaand gemotoriseerd verkeer passeert, wordt ingezet op circulatiemaatregelen. Hierbij wordt het doorgaand verkeer geduwd naar de ontsluitende straten en worden straten in de woonkamer rustiger gemaakt. Zo kunnen er aangename fietsassen, veilige schoolomgevingen, groene dorpspleintjes, … ontstaan. Het effect van de circulatiemaatregelen is verwaarloosbaar op een lang traject, maar de lokale effecten op vlak van veiligheid, gezondheid en klimaat zijn groot.

Deze principes passen binnen het concept van “fix-the-mix” van Fietsberaad.

1.PNG

VECTRIS, MOBER, ontwerpend onderzoek, studiebureau, mobiliteitstoets, mobiliteitsstudie, mobiliteitseffectenrapport, ontwerp, mobiliteitsplan, sluipverkeer, vervoersplan, verkeersonderzoek, leefbaarheidsplan, circulatieplan, verkeersveiligheid, zwarte knopen, bedrijfsvervoersplan, sitevervoersplan, stedenbouw, fiets, auto, trein, openbaar vervoer, tram, onderzoek, milieu, gebouwen, publieke ruimte, openbare ruimte, verkeer, mobiliteit, file, wachtrijen, knooppunten, kruispunten, straten, Leuven, parkeren, wegenwerken, routeplanners, speelstraten, circulatieplan, laadpunten, elektrische fiets, woonstraten, leefstraten, buggy, kinderen, bedrijfswagen, salariswagen, poolwagen, ITS, verkeersmodel, stedelijk, stad, gemeente, duurzaam, emissies, spoor, uitstoot, voetafdruk, vervuiling, smart mobility, big data, voetgangersanalyse, voetganger, fietser, wandelaar, bakfiets, mobiliteitsbeleid, luchtvaart, vrachtwagens, transport, klimaat, 

bottom of page