top of page

Corridorstudie openbaar vervoer Antwerpen-Turnhout

PROVINCIE ANTWERPEN

Het doel van de studie was het uitwerken van concrete en haalbare voorstellen voor het openbaar vervoer in de corridor Antwerpen – Turnhout. Hierbij diende een wensnet uitgewerkt te worden, opgebouwd vanuit de gekende beleidskaders. Dit wensnet diende concreet te worden uitgewerkt zowel naar tracévoorstellen met ruimtelijke inpassing, als voorstellen van materieel, bedieningskarakteristieken en kenmerken. De uitwerking werd vertaald in een gefaseerd actieplan met haalbare voorstellen.

In de loop van de studie kwam duidelijk naar voor dat de opwaardering van één lijn of één traject niet kan volstaan om te komen tot een hoogwaardig systeem van openbaar vervoer voor de hele regio. Lijnen moeten samen een goed uitgebalanceerd netwerk van openbaar vervoer vormen, er is nood aan een geïntegreerd systeem. Naast het onderzoek van de mogelijkheden op de N12, is ook uitgezocht of een lijn langs de E34 als mogelijk alternatief zou kunnen gelden, maar de conclusie was overduidelijk: het is niet of/of maar én/én, … beide lijnen zijn essentiële schakels in de uitbouw van een regionaal netwerk van openbaar vervoer.

bottom of page