top of page

Ringland Antwerpen

RINGLAND

In 2014 verzamelde Ringland via crowdfunding 100.000€ voor studies voor de verdere onderbouwing en uitwerking van het Ringlandconcept: een landschappelijke en stedenbouwkundige uitwerking (OMGEVING) in combinatie met een mobiliteitsstudie (VECTRIS), een financiële haalbaarheidsstudie (IDEA CONSULT) en tenslotte een studie naar de luchtkwaliteit (VITO) en effecten op de volksgezondheid (KULeuven).

Op basis van een analyse van de soorten verkeersstromen in de Antwerpse agglomeratie bevestigde VECTRIS dat een scheiding van verkeersstromen een goede strategie was. Dit laat toe om voor de doorgaande ringweg een ontwerpsnelheid van 90 km te voorzien en voor de stedelijke ringweg 70 km/u. VECTRIS plaatste wel vraagtekens bij de grote capaciteit die ontstond in dit systeem als gevolg van de regels voor de tunnelrichtlijn. VECTRIS bepleitte ook om een dergelijk infrastructuurproject in te bedden in een regionaal mobiliteitsplan met een meer ambitieuze modal shift met 50% alternatieve vervoersmodi. Zowel het gescheiden vervoerssysteem als de ambitieuze modal shift maken op dit moment deel uit van het Toekomstverbond.

VECTRIS leverde ook cijfers voor het berekenen van de inkomsten uit 'Stadsbonus' (een soort tolsysteem) en de luchtkwaliteitsstudie. In een vervolgstudie werden dynamische modelstudies uitgevoerd die aantonen dat de innovatieve kruispunten die Omgeving had ontworpen voor de knoop Plantijn Moretuslei, ook functioneerden.

In volgende link is meer informatie te vinden.

bottom of page