top of page

Verkeersleefbaarheidsplan Mol

GEMEENTE MOL

De kern van de gemeente Mol situeert zich rond de kruising van verschillende verbindingswegen. Hoewel deze gewestwegen de ontsluiting van de kern garanderen, heeft deze wegenconfiguratie ook nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in het centrum. De wegen zijn dragers van grote hoeveelheden verkeer, zowel doorgaand als lokaal. De kruisingen van de invalswegen met de spoorweg vormen een bijkomend probleem. De doelstelling van de studie was het onderzoeken en onderbouwen van manieren waarop de doorstroming in het centrum van Mol kan worden verbeterd, uitgaande van de beschikbare 'omleiding ' rond de kern, zonder hypotheek te leggen op de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid van het centrum.

In een eerste stadium gebeurde een herkomst-bestemmingsonderzoek om de verkeersstromen door het centrum in kaart te brengen. In een tweede stadium werden de effecten van vijf circulatiescenario’s geraamd, op basis van de resultaten van het onderzoek. Daarbij werden de impact op de buslijnen, autobereikbaarheid, verkeersstromen, doorstroming, verkeersveiligheid en leefkwaliteit geëvalueerd.

bottom of page